Algemene Voorwaarden

 

Versie augustus 2021

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Mr Beetle.
 2. Huurder: een natuurlijke persoon met wie Mr Beetle een Overeenkomst aangaat.
 3. Mr Beetle: gevestigd aan de Dr J van Deventerlaan te Bloemendaal, kvk nummer: 62409913, BTW-nummer: NL180312431B01.
 4. Overeenkomst:de overeenkomst tussen Huurder en Mr Beetle waar de Huurder het Product van Mr Beetle huurt.
 5. Product: 1 of meerdere items die door Mr Beetle worden aangeboden
 6. Website: de website van Mr Beetle;  www.mrbeetle.nl , waarop het Product wordt aangeboden.

 

ARTIKEL 1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Via de Website kan een bestelling worden geplaatst. Huurder is verplicht correcte en volledige informatie aan te leveren ten behoeve van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Huurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Het sluiten van een Overeenkomst is niet mogelijk indien Huurder:

 

 1. op één van de Waddeneilanden woont;
 2. niet(langer)aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst voldoet, of
 3. geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat, tenzij de bewindvoerder schriftelijk toestemming geeft.
 4. Mr Beetle is gerechtigd haar verplichtingen onder een Overeenkomst op elk moment op te schorten indien zij gerede twijfels heeft over de kredietwaardigheid van Huurder.

 

ARTIKEL 2. ABONNEMENTEN, LOOPTIJD, OPZEGGING EN BETALING

 1. De op de Website vermelde abonnementen zijn weergegeven in euro’s en Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. De genoemde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2018 prijsstijgingen en veranderingen in BTW percentages voorbehouden. 
 2. Betalingen van abonnementen verlopen maandelijks middels automatische incasso. De activering hiervan gaat via een SEPA machtiging (elektronische machtiging) tijdens het afsluiten van het abonnement.
 3. De hoogte van de huursom is afhankelijk van het soort product.
 4. Bij achterstallige betalingen wordt de vordering, na herhaalde aanmaning, aan een incassobureau overgedragen.
 5. Na de minimale huurperiode is het abonnement maandelijks opzegbaar, waarbij er een opzegtermijn gehanteerd wordt 1 maand.
 6. De overeenkomst eindigt door een opzegging www.mrbeetle.nl/mijn-account of per email: info@mrbeetle.nl) met inachtneming van 1 maand opzegtermijn en inlevering van het gehuurde bij verhuurder en de daarop volgende acceptatie van verhuurder.
 7. Indien het Product niet voor het einde van de huurovereenkomst is ingeleverd, is Huurder een boete verschuldigd van €2,- per dag per item.
 8. Mr Beetle is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren na 3 maanden van de totstandkoming van de Overeenkomst, voorzover dergelijke prijsverhoging niet onredelijk bezwarend is voor de Huurder. Mr Beetle zal de Huurder voordat de wijziging wordt doorgevoerd informeren van de wijziging.

 

ARTIKEL 3. LEVERINGEN EN UITVOERING

 1. Na bestelling en betaling wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, binnen 3-5 werkdagen het product geleverd.
 2. De de kosten voor leveren en retourneren zijn in Haarlem €6,95, daarbuiten zijn de kosten €9,95 voor het bezorgen en retourneren.
 3. Aan het eind van de looptijd  wordt het product weer opgehaald.
 4. Levering en retournering vindt plaats door een door Mr Beetle aangewezen vervoerder. Mr Beetle is niet aansprakelijk voor vertraging of beschadigingen door de aangewezen vervoerder.
 5. Als plaats van levering en retournering geldt het adres dat de Huurder aan Mr Beetle kenbaar heeft gemaakt. Mr Beetle levert slechts aan adressen waar haar Product in ontvangst genomen kan worden (en dus niet aan postadressen). De Huurder is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen. Mr Beetle is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige (adres)gegevens.

 

ARTIKEL 4. VERANTWOORDELIJKHEID EN ZORG GELEENDE PRODUCTEN

 1. Huurder dient het gehuurde als een goede huurder te beheren.
 2. Het beoordelen van de status van het gehuurde via Mr Beetle zal na ontvangst van het product geschieden door de verhuurder. De huurder heeft middels een email en foto zelf de mogelijkheid eventuele beschadigingen e.d. aan te geven.
 3. Huurder stemt ermee in het Product alleen te gebruiken in de huiselijke kring en voor niet-zakelijk gebruik.
 4. Huurder heeft het recht om derden gebruik te laten maken van het Product voor niet commerciële doeleinden. Huurder dient dan wel toezicht te houden op de zorgvuldigheid waarmee derden met het Product omgaan en Huurder blijft aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik door derden.
 5. Het is Huurder niet toegestaan om het product onder te verhuren, het product te vervreemden of namens Mr Beetle aan derden enige toezegging te doen of met derden enige overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het product en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

 

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT

 1. Huurder heeft het recht om het geleverde Product binnen een periode van 14 dagen na verzending van het eerste Product kosteloos zonder opgave van reden. De verzendkosten (zowel heen als retour) komen voor rekening van de Huurder.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Huurder zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Huurder zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien de Huurder van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Mr Beetle retourneren.
 3. In artikel 4.1. vermelde geval zal Mr Beetle de prijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat Mr Beetle het geretourneerde Product heeft ontvangen, terugbetalen. Indien niet alle van de Overeenkomst onderdeel uitmakende Producten worden geretourneerd, is Mr Beetle gerechtigd 50% van de verkoopprijs in rekening te brengen bij de Huurder.
 4. Een bestelling kan worden geretourneerd door contact op te nemen via info@mrbeetle.nl

 

ARTIKEL 6 KLACHTEN

 1. Klachten over het Product kan de Huurder sturen naar  info@mrbeetle.nl Mr Beeltle zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

 

ARTIKEL 7 OVERMACHT 

 1. Mr Beetle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatie faciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.
 3. Mr Beetle kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is Mr Beetle gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Huurder of andere partij.

 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Mr Beetle is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals winstderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Mr Beetle aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

 

ARTIKEL 9 OVERIGE BEPALINGEN

 1. Huurder mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Mr Beetle is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien Huurder deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen 1 maand aan Mr Beetle aan te geven.
 3. Indien (enig deel van) een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) Algemene Voorwaarde(n) onverkort van kracht.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Chat openen
Hoe kan ik je helpen?
Bedankt dat je contact opneemt! Stel gerust jouw vraag, dan probeer ik je verder te helpen.